Anunț organizare concurs în data de 10.10.2019 în vederea ocupării pe perioadă determinată, până la 31.12.2019, a unor funcții contractuale

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUZĂU, cu sediul în Buzău, strada Horticolei, nr. 58 bis, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, pana la 31.12.2019, a urmatoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 • 4 posturi existente în statul de funcții întocmit conform O.G. nr. 42/2004;
 • 8 posturi existente în statul de funcții întocmit conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007;
 • 4 posturi existente în statul de funcții întocmit conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008.

 

Condiţiile generale in vederea participarii sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării și ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 • 4 posturi existente în statul de funcții întocmit conform O.G. nr. 42/2004, astfel:

a) 1 post medic veterinar, gradul I– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani; experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală;

b) 1 post inginer, gradul II – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrarii produselor agricole, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 1 an; experienţă în activitatea de control alimente de origine nonanimală;

c) 1 post inginer, gradul II – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biotehnologii, specializarea biotehnologii agricole, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 1 an;

d) 1 post muncitor necalificat– studii medii, vechime in munca minim 7 ani;

 

 • 8 posturi existente în statul de funcții întocmit conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007, astfel:

a) 5 posturi medic veterinar, gradul III– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 1 an; experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală;

b) 2 posturi tehnician veterinar, treapta IA– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani; experienţă în activitatea de control oficial alimente de origine animală;

c) 1 post tehnician veterinar, treapta IA– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani;

 

 • 4 posturi existente în statul de funcții întocmit conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, astfel:

a) 1 post inginer, gradul IA– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, specializarea tehnologie si control in alimentatie publica, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani; experienţă în activitatea de control alimente de origine nonanimală;

b) 1 post inginer, gradul IA– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani; experienţă în activitatea de control alimente de origine nonanimală;

c) 1 post inginer, gradul IA– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 7 ani; experienţă în activitatea de control alimente de origine nonanimală;

d) 1 post inginer, gradul II– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul biotehnologii, specializarea biotehnologii medical veterinare, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minim 1 an;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, la sediul  Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău:

 • proba scrisă în data de 10 octombrie 2019, ora 10.00;
 • proba de interviu se va sustine in termen de 4 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a – III -a, respectiv până la data de 02 octombrie 2019, ora 17.00.

 

Dosarul de concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE pentru posturile de inginer si medic veterinar prevazute in cadrul O.G.42/2004

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/ 2016 actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 4. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 5. REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 6. REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
 7. REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale peivind produsele de origine animală destinate consumului uman.
 8. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor.

 

BIBLIOGRAFIE pentru postul de muncitor necalificat prevazut in cadrul O.G.42/2004

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

 

BIBLIOGRAFIE pentru posturile prevazute in cadrul Ordinului nr. 64/2007

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 3. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 4. REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 5. REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.
 6. REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale peivind produsele de origine animală destinate consumului uman.
 7. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor.
 8. ANSVSA 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală cu modificari/e si completarile ulterioare.

 

Bibliografie pentru posturile prevazute in cadrul Ordinului nr. 113/2008

 1. Regulamentul (CE) nr. 178/ 2002 al Parlamentului European si al Consiliului actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, de stabilire a principilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare;
 2. Regulamentul (CE) nr. 852/ 2004 al Parlamentului European si al Consiliului actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind igiena produselor alimentare;
 3. Regulamentul (CE) nr. 882/ 2004 al Parlamentului European si al Consiliului actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si bunastare a animalelor;
 4. Regulamentul (CE) nr. 1169/ 201 1 al Parlamentului European si al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
 5. Regulamentul (UE) nr. 16/201 1 al Comisiei din IO ianuarie 201 1 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje;
 6. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 68/ 2005 pentru aprobarea Normei privind sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje;
 7. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/ 2016 actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 8. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.
 9. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 145/ 2007 actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor care stabilește condițiile în care se deruleaza operațiunile de import-export, tranzit și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor.