Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2(două) funcţii publice de execuţie vacante: Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic și Administrativ și Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. Alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I din O.U.G. nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, prin care se instituie derogarea de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, potrivit căreia pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2(două) funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic și Administrativ – 1 post;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale  – 1 post.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • selecția dosarelor de concurs, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă se va susține în data de 20.12.2021, ora 10.30, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău din Municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău.
 • proba de interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Condițiile de participare pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Economic și Administrativ:

Condiţii de studii:

Studii de specialitate:

–  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de științe: științe economice, domeniul de licență: contabilitate, specializarea: contabilitate şi informatică de gestiune.

Condiţii de vechime:

 – minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.

 

Condițiile de participare pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale:

Condiţii de studii:

Studii de specialitate:

–  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

Condiţii de vechime:

 – minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, str. Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău – Comp. resurse umane, în perioada 19.11.2021 – 08.12.2021 și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

 

Atribuții și responsabilități – Serviciul Economic si Administrativ –

 1. răspunde de ţinerea evidenţei privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe structura bugetului aprobat, conform legislaţiei în vigoare;
 2. răspunde de întocmirea situaţiilor financiare lunare/trimestriale/anuale a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor de angajament, creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate/repartizate pe trimestre, precum şi de transmiterea acestora în termenele stabilite şi comunicate de către A.N.S.V.S.A.;
 3. răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând controlul gestionar al casieriei;
 4. răspunde de calculul costurilor unitare şi al cheltuielilor angajate, precum şi de gestionarea bugetelor aferente implementării programelor cofinanţate de Comisia Europeană;
 5. răspunde, din punct de vedere financiar, de elaborarea rapoartelor financiare intermediare şi finale pentru fiecare program cofinanţat de Comisia Europeană;
 6. emite avizul de expediţie/bonul de transfer, cantitativ şi valoric, al formularelor, al cărţilor de exploataţie, al echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie, al produselor medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi al oricăror altor produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare publice, în funcţie de repartizarea efectuată compartimentul tehnic de specialitate;
 7. răspunde de verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. răspunde de efectuarea plăţilor şi de încasarea veniturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. pune în aplicare deciziile de imputare, urmăreşte recuperarea pagubelor şi a debitelor;
 10. întocmeşte şi transmite la A.N.S.V.S.A., în termenul solicitat de către aceasta, situaţia plăţilor restante, a datoriilor şi a creanţelor;
 11. răspunde de comunicarea către consilierului juridic din cadrul Biroului/Compartimentului Juridic şi Resurse Umane a situaţiei debitelor neîncasate ale D.S.V.S.A., cu respectarea legislaţiei în vigoare privind termenele de iniţiere a acţiunilor de recuperare în justiţie;
 12. răspunde de efectuarea tuturor plăţilor la termenele stabilite potrivit legii, inclusiv a celor prevăzute în programele cofinanţate de Comisia Europeană, în limita prevederilor bugetare aprobate;
 13. întocmeşte şi transmite la A.N.S.V.S.A., la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 14. răspunde de elaborarea şi fundamentarea solicitărilor privind investiţiile proprii ale D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 15. întreprinde măsurile necesare pentru realizarea activităţii de inventariere a elementelor de activ şi pasiv la nivelul activităţii proprii a D.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 16. organizează şi răspunde de derularea activităţilor de gestionare a bunurilor aflate în patrimoniul D.S.V.S.A., inclusiv elaborarea proiectelor de decizie privind desemnarea gestionarilor;
 17. răspunde de respectarea legii privind constituirea garanţiilor materiale aferente numirii gestionarului, conform legislaţiei în vigoare;
 18. ţine evidenţa bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) ce alcătuiesc patrimoniul D.S.V.S.A., bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea D.S.V.S.A., ca ordonator de credite;
 19. transmite propuneri de modificare/completare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, către A.N.S.V.S.A.;
 20. analizează documentele necesare în vederea dării în administrare, concesionării, închirierii şi schimbării destinaţiei imobilelor, în limitele şi în condiţiile legii, şi le înaintează spre aprobare A.N.S.V.S.A.;
 21. organizează, asigură şi răspunde de verificarea activităţilor specifice privind buna funcţionare a parcului auto al instituţiei: avizarea raportărilor lunare ale consumului de combustibil, verificarea foilor de parcurs, urmărirea menţinerii consumului de combustibil în limita de consum prevăzută de legislaţia în vigoare, planificarea reviziilor periodice, asigurarea reparaţiilor pentru autovehiculele care prezintă probleme în exploatare;
 22. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite;
 23. organizează, verifică şi răspunde modul de realizare al activităţii de arhivare a documentelor la nivelul D.S.V.S.A.;
 24. organizează, verifică şi răspunde de activitatea de întocmire/actualizare a nomenclatorului arhivistic al D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 25. colaborează cu celelalte structuri din cadrul D.S.V.S.A. în formularea răspunsurilor la notificările prealabile ale persoanelor care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim în legătură cu sau în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, ori la solicitările Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau ale instanţei de judecată, în termenele prevăzute de lege;
 26. organizează şi răspunde de întocmirea şi aplicarea programului propriu al A.N.S.V.S.A. de prevenire şi stingere a incendiilor;
 27. ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi protecţiei în muncă;
 28. elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a muncii;
 29. identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru personalul A.N.S.V.S.A.;
 30. elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul A.N.S.V.S.A. şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;
 31. urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
 32. elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii A.N.S.V.S.A.;
 33. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind prevenirea şi protecţia muncii;
 34. întocmeşte documentele specifice şi răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru programele cofinanţate, pe domeniul de competenţă;
 35. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 36. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 37. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 38. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Atribuții și responsabilități – Circumscripții Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Obligaţiile privind activităţile de control oficial:

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelorîn urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A;
 11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate;
 12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.

    

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. controlează în teren corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi de identificare şi înregistrare a animalelor, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei și răspund de luarea măsurilor legale ce se impun pentru realizarea planului cifric;
 2. monitorizează, certifică şi răspund, pe teritoriul stabilit, de respectarea condiţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, import, tranzit şi export de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU;
 3. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F., pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei;
 4. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 5. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 6. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 7. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 8. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 9. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, alimentelor, hranei pentru animale, animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale.
 11. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente/hranei pentru animale, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 12. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 13. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 14. întocmesc rapoarte şi situaţii privind unităţile care se află în aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiei, inclusiv situaţia epidemiologică;
 15. întocmesc situaţii referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze;
 16. evaluează şi răspund de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmesc referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor şi a obiectivelor supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru mijloacele de transport potrivit legii, pe domenii de activitate;
 17. transmite referatul de evaluare întocmit către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export, ţinând cont de termenul legal de soluţionare a solicitării de autorizare/înregistrare.
 18. aplică, potrivit legii, măsuri imediate, în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor pe teritoriul desemnat şi anunţă imediat conducerea D.S.V.S.A.
 19. preiau, prin decizia directorului executiv, şi alte competenţe de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală, Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Catagrafie şi Evidenţă Informatizată în funcţie de complexitatea activităţii;
 20. participă şi răspund, în condiţiile legii, la întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 21. întocmesc evidenţa epidemiologică şi documentele care atestă statusul sanitar al efectivelor de animale, precum şi programele de combatere pentru bolile infectocontagioase şi parazitare cronice, conform normelor sanitar-veterinare, pe care le supune aprobării conducerii D.S.V.S.A;
 22. supraveghează, în condiţiile legii, executarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale animalelor şi verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
 23. raportează conducerii D.S.V.S.A. datele tehnice şi alte date, stabilite de D.S.V.S.A., inclusiv disfuncţionalităţile constatate în teritoriu, cu privire la nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe domeniul de competenţă teritorială;
 24. desfăşoară activităţi referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în condiţiile legii;
 25. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 26. răspund de identificarea şi monitorizarea unităţilor din aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor oficiale şi de asigurarea veridicităţii catagrafiei acestora, pe care o întocmesc şi transmit cu o frecvenţă lunară la Serviciul/Biroul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 27. înregistrează şi completează la zi evidenţele tehnice obligatorii şi întocmesc actele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, conform legislaţiei în vigoare;
 28. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 29. întocmesc informări şi rapoarte tehnice asupra activităţii desfăşurate pe domeniul de competenţă;
 30. personalul angajat pe durată determinată în vederea efectuării activităților de control oficial din cadrul circumscripției, întocmește deconturile justificative privind activitatea de control oficial realizată și care urmează a fi tarifată și le înaintează directorului executiv adjunct.
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 32. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 33. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 34. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Bibliografie/Tematică – consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanta nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi modificările ulterioare;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 cu modificările și completările ulterioare;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 16. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematică

 1. Constituţia României, republicată – Titlul I – Principii generale, Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autorităţile publice;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I – Principii şi definiţii şi Cap. II – Dispoziţii speciale;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I – Dispoziţii generale, Cap. II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Cap. IV -Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 5. Ordonanta nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitar-veterinare, Cap. XIV – Finanţarea şi cheltuielile serviciilor si activităţilor sanitar-veterinare de stat;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor apartinand institiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Anexa 1 – Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor bunuri aflate în stare de functionare şi Anexa 2 – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice – Cap.I Dispoziţii generale, Cap. II Publicitatea, Cap. III Conţinutul anunţului de vânzare prin licitație, Cap. IV Condiţii de participare la licitaţie şi Cap. VI Dispoziţii finale;
 7. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. II – Organizarea şi conducerea contabilităţii şi Cap. III – Registrele de contabilitate;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. III Sectiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor, Secţiunea 2- Calendarul bugetar, Secţiunea 3 – Prevederi referitoare la investiţii publice,
  Sectiunea 4 – Execuţia bugetară;
 9. Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare – Anexă – Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 10. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 1 – Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile – A. Aspecte generale, B. Reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. Păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile şi D.1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entităţile care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 12. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. II – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării şi Cap. III – Scoaterea din funcţiune a activelor fixe;
 13. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale şi Cap. II – Calcularea Amortizării;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata si completata prin O.G. 54/1997 cu modificarile si completarile ulterioare – ANEXA- Norme metodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare – Cap. I – Capitalul imobilizat supus amortizării şi Cap. III – Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – Art. 1;
 16. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – ANEXĂ – Norme metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – Cap. I – Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Cap. III – Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome şi Cap. IV – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării şi ANEXA nr. 2 – Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale;
 17. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente – SECŢIUNEA I – Evidenţa documentelor, SECŢIUNEA II – Selecţionarea documentelor, SECŢIUNEA III – Păstrarea documentelor, SECŢIUNEA IV – Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Art. 13 – 18.
 18. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare Anexă – Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe – I. Dispoziţii generale şi III. Alte precizări.

 

Bibliografie/Tematică – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I și II ale părții a VI-a;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare
 8. Ordonanța urgenta 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
 9. REGULAMENTUL (UE) 2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)
 10. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
 11. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/689 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente
 12. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/605 AL COMISIEI din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane
 13. REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
 14. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) .

Tematică – consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

 1. Constituția României, republicată;
 • Titlul I – Principii generale,
 • Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,
 • Titlul III – Autoritățile publice;
 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice –
 • Titlul I – Dispoziții generale
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • I – Principii și definiții
 • II – Dispoziții speciale;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • I – Dispoziții generale,
 • II -Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
 • IV -Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 1. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare
 • CAPITOLUL II: Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare
 • CAPITOLUL III: Atribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat
 • CAPITOLUL IV: Obligațiile medicilor veterinari
 • CAPITOLUL VII: Cerințe sanitar-veterinare și controale de sănătate pentru animale vii și material germinativ de origine animală
 • CAPITOLUL VIII: Măsuri de protecție și de control al bolilor transmisibile ale animalelor
 • CAPITOLUL IX: Cerințe sanitar-veterinare privind produsele și subprodusele de origine animală destinate consumului uman
 • CAPITOLUL X: Cerințe sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind subprodusele de origine animală și nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deșeuri animale și agenți patogeni de origine animală
 • CAPITOLUL XI: Cerințe sanitar-veterinare comune pentru protecția sănătății publice
 • CAPITOLUL XII: Cerințe sanitar-veterinare privind inspecțiile și controalele sanitar-veterinare
 1. Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare –
 • 2 și Art. 3
 1. Hotărârea 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare
 • 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 și Art. 91
 • Norme Metodologice din 2009 privind finanțarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor – integral
 1. Ordonanța de urgență 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative;
  • I, Art. II și Art. III
 • Actul din 2020 Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
 1. REGULAMENTUL (UE) 2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)
 • PARTEA I – NORME GENERALE
 • PARTEA II – NOTIFICAREA ȘI RAPORTAREA BOLILOR, SUPRAVEGHEREA, PROGRAMELE
 • PARTEA III – INFORMAREA ȘI PREGĂTIREA CU PRIVIRE LA BOLI ȘI CONTROLUL
 • PARTEA IV – ÎNREGISTRAREA, AUTORIZAREA, TRASABILITATEA ȘI CIRCULAȚIA
 • PARTEA VII – MĂSURI DE URGENȚĂ
 • ANEXA II – LISTA CU BOLI ALE ANIMALELOR
 • ANEXA IV – CRITERII PENTRU APLICAREA NORMELOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL BOLILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) PENTRU BOLILE LISTATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5
 1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
 • PARTEA I – DISPOZIȚII GENERALE
 • PARTEA A II-A – ANIMALE TERESTRE
 • CAPITOLUL I – Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A în cazul animalelor terestre deținute
 • Secțiunea 1 – Măsuri preliminare de control al bolilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute
 • Secțiunea 2 – Măsuri de control al bolilor în cazul în care există confirmare oficială privind o boală de categoria A la animalele deținute
 • CAPITOLUL II – Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A ale animalelor terestre deținute în zonele de restricții
 • Secțiunea 1 – Măsuri generale de control al bolilor în zona de restricții
 • Secțiunea 2 – Măsuri de control al bolilor în zona de protecție
 • Secțiunea 3 – Măsuri de control al bolilor în zona de supraveghere
 • Secțiunea 4 – Derogări aplicabile în zona de restricții în cazul unor noi focare de boală
 • CAPITOLUL III – Repopularea cu animale terestre a unităților din zone de restricții
 • CAPITOLUL IV – Măsuri de control al bolilor animalelor sălbatice din speciile listate
 • ANEXA I – EXAMINĂRI CLINICE, PROCEDURI DE EȘANTIONARE, METODE DE DIAGNOSTICARE A BOLILOR DE CATEGORIA A ȘI TRANSPORTUL EȘANTIOANELOR
 • ANEXA II – PERIOADA DE MONITORIZARE
 • ANEXA IV – PROCEDURI DE CURĂȚARE, DEZINFECTARE ȘI, ATUNCI CÂND ESTE NECESAR, DE CONTROL AL INSECTELOR ȘI AL ROZĂTOARELOR
 • ANEXA V – RAZA MINIMIMĂ A ZONELOR DE PROTECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE
 • ANEXA VI – INTERDICȚII ÎN ZONA DE RESTRICȚII
 • ANEXA VII – TRATAMENTE DE ATENUARE A RISCURILOR PENTRU PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN ZONA DE RESTRICȚII
 • ANEXA IX – MARCAREA CĂRNII PROASPETE DIN ZONA DE PROTECȚIE
 • ANEXA X – DURATA MĂSURILOR ÎN ZONA DE PROTECȚIE
 • ANEXA XI – DURATA MĂSURILOR ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
 1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/689 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente
  • PARTEA I – DISPOZIȚII GENERALE
  • PARTEA II – PROGRAME DE SUPRAVEGHERE, DE ERADICARE, STATUTUL DE INDEMN DE BOALĂ
  • ANEXA I – DEFINIȚII DE CAZ SPECIFICE PENTRU BOLI ALE ANIMALELOR TERESTRE
  • ANEXA II – PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE AL UNIUNII
  • ANEXA IV – CERINȚE SPECIFICE BOLII PENTRU ACORDAREA, MENȚINEREA, SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA STATUTULUI DE INDEMN DE BOALĂ LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI CERINȚE SPECIFICE BOLII PENTRU ACORDAREA ȘI MENȚINEREA STATUTULUI DE INDEMN DE BOALĂ LA NIVELUL STATELOR MEMBRE SAU AL ZONELOR
  • ANEXA V – CERINȚE SPECIFICE BOLII PENTRU ACORDAREA ȘI MENȚINEREA STATUTULUI DE INDEMN DE BOALĂ LA NIVELUL STATELOR MEMBRE SAU AL ZONELOR
 2. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/605 AL COMISIEI din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane
  • CAPITOLUL III -MĂSURI SPECIALE DE CONTROL AL BOLII, APLICABILE TRANSPORTURILOR DE PORCINE DEȚINUTE ÎN ZONELE DE RESTRICȚII DE CATEGORIA I, II ȘI III ȘI DE PRODUSE OBȚINUTE DE LA ACESTEA ÎN STATELE MEMBRE ÎN CAUZĂ
  • CAPITOLUL IV – MĂSURI SPECIALE DE ATENUARE A RISCURILOR PRIVIND PESTA PORCINĂ AFRICANĂ DESTINATE SECTORULUI ALIMENTAR DIN STATELE MEMBRE ÎN CAUZĂ
  • CAPITOLUL V – MĂSURI SPECIALE DE CONTROL AL BOLILOR APLICABILE ÎN STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PORCINELE SĂLBATICE
 3. REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
  • TITLUL I – OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII
  • TITLUL II – CONTROALELE OFICIALE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI OFICIALE ÎN STATELE MEMBRE
  • TITLUL VII – ACȚIUNI DE ASIGURARE A RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI
  • ANEXA II – FORMAREA PERSONALULUI DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR COMPETENTE
  • ANEXA III – CARACTERIZAREA METODELOR DE ANALIZĂ
 4. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) .
  • TITLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
  • TITLUL II – OBLIGAȚIILE OPERATORILOR
  • TITLUL III – INSPECȚII OFICIALE ȘI DISPOZIȚII FINALE, Articolul 46 – Suspendări, retrageri și interdicții ale operațiunilor și Articolul 48 – Controlul expedierii către alte state membre.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, str. Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău, persoană de contact Hampu Daniela, Compartiment Juridic și Resurse Umane, telefon: 0238 – 725001, interior 24, fax: 0238-725003, e-mail: office-buzau@ansvsa.ro.