Examen de promovare în clasă

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 144, art. 145 și art. 146 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul D.S.V.S.A. Buzău, va avea loc în data 28.10.2021 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfășura la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, Strada Horticolei nr. 58 bis, Mun. Buzău, proba scrisă – 28 octombrie 2021, ora 10,30. Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condițiile de participare la examenul de promovare (conform art. 481 din OUG 57/2019):
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:
Nr. crt. Denumire funcție Categorie Clasă Grad profesional deținut Serviciul/Biroul/ Compartimentul
1. Referent de specialitate execuție II asistent Serviciul economic și administrativ

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă și conține în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la registratura D.S.V.S.A. Buzău și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Resurse Umane, D.S.V.S.A. Buzău.

Bibliografie/ Tematică examen de promovare în clasă – Serviciul economic și administrativ
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi modificările ulterioare;
10. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997 cu modificările și completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
15. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.
Tematică
1. Constituţia României, republicată – Titlul I – Principii generale, Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autorităţile publice;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I – Principii şi definiţii şi Cap. II – Dispoziţii speciale;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I – Dispoziţii generale, Cap. II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Cap. IV -Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
5. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor apartinand institiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Anexa 1 – Condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor bunuri aflate în stare de functionare şi Anexa 2 – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice – Cap.I Dispoziţii generale, Cap. II Publicitatea, Cap. III Conţinutul anunţului de vânzare prin licitație, Cap. IV Condiţii de participare la licitaţie şi Cap. VI Dispoziţii finale;
6. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. II – Organizarea şi conducerea contabilităţii şi Cap. III – Registrele de contabilitate;
7. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. III Sectiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor, Secţiunea 2 – Calendarul bugetar, Secţiunea 3 – Prevederi referitoare la investiţii publice,
Sectiunea 4 – Execuţia bugetară;
8. Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare – Anexă – Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 1 – Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile – A. Aspecte generale, B. Reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, C. Păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile şi D.1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entităţile care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă;
10. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
11. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. II – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării şi Cap. III – Scoaterea din funcţiune a activelor fixe;
12. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale şi Cap. II – Calcularea Amortizării;
13. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata si completata prin O.G. 54/1997 cu modificarile si completarile ulterioare – ANEXA- Norme metodologice de aplicare a Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare – Cap. I – Capitalul imobilizat supus amortizării şi Cap. III – Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
14. Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – Art. 1;
15. Ordinul M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – ANEXĂ – Norme metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – Cap. I – Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Cap. III – Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome şi Cap. IV – Regimul de amortizare şi calcularea amortizării şi ANEXA nr. 2 – Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale;
16. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. III – Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente – SECŢIUNEA I – Evidenţa documentelor, SECŢIUNEA II – Selecţionarea documentelor, SECŢIUNEA III – Păstrarea documentelor, SECŢIUNEA IV – Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale Art. 13 – 18.
17. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările si completările ulterioare Anexă – Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe – I. Dispoziţii generale şi III. Alte precizări.

Atribuțiile prevăzute în fişa postului – Serviciul Economic și Administrativ:
1. răspunde de realizarea activităţilor specifice de evidenţă contabilă pentru D.S.V.S.A., asigurându-se de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, conform legislaţiei în vigoare;
2. răspunde de asigurarea organizării și realizării activităților specifice de contabilitate pe baza de angajamente, conform legislației în vigoare, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
3. răspunde de ţinerea evidenţei privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe structura bugetului aprobat, conform legislaţiei în vigoare;
4. participă la întocmirea situaţiilor financiare lunare/trimestriale/anuale a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor de angajament, creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate/repartizate pe trimestre, precum şi de transmiterea acestora în termenele stabilite şi comunicate de către A.N.S.V.S.A.;
5. răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar;
6. emite avizul de expediţie/bonul de transfer, cantitativ şi valoric, al formularelor, al cărţilor de exploataţie, al echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţie, al produselor medicinale veterinare imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice, precum şi al oricăror altor produse şi echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare publice, în funcţie de repartizarea efectuată compartimentul tehnic de specialitate;
7. răspunde de verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturilor fiscale emise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi/reprezentatul legal al societăţii comerciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8. răspunde de efectuarea tuturor plăţilor la termenele stabilite potrivit legii, inclusiv a celor prevăzute în programele cofinanţate de Comisia Europeană, în limita prevederilor bugetare aprobate;
9. întreprinde măsurile necesare pentru realizarea activităţii de inventariere a elementelor de activ şi pasiv la nivelul activităţii proprii a D.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
10. respectă legea privind constituirea garanţiilor materiale aferente gestionarilor, conform legislaţiei în vigoare;
11. transmite propuneri de modificare/completare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, către A.N.S.V.S.A.;
12. răspunde de verificarea activităţilor specifice privind buna funcţionare a parcului auto al instituţiei: avizarea raportărilor lunare ale consumului de combustibil, verificarea foilor de parcurs, urmărirea menţinerii consumului de combustibil în limita de consum prevăzută de legislaţia în vigoare, planificarea reviziilor periodice, asigurarea reparaţiilor pentru autovehiculele care prezintă probleme în exploatare;
13. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform dispoziţiilor primite;
14. răspunde de întocmirea şi aplicarea programului propriu al D.S.V.S.A. de prevenire şi stingere a incendiilor;
15. urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind prevenirea şi protecţia muncii;
17. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
18. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
19. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.