Instrucțiuni tehnice pentru organizarea și funcționarea târgurilor/expozițiilor de produse alimentare organizate periodic de către autoritățile locale sau prin intermediul/inițiativa unor operatori din domeniul alimentar

 1. Scop, obiective si domenii de aplicare:

In conformitate cu prevederile cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 852/2004, privind  regulile  generale  de  igiena  aplicabile  alimentelor,  este  necesar  ca  toti operatorii din domeniul alimentar care  produc, proceseaza, depoziteaza, manipuleaza, comercializeaza produse  alimentare, indiferent de tipurile, cantitatile de produse alimentare precum  și în functie de specificitatea etapelor de productie, trebuie sa implementeze proceduri proprii de autocontrol pe baza carora sa  poata fi garantata  siguranta  alimentelor,  iar alimentele  obtinute,  transportate, depozitate,  expuse/comercializate   sa  nu  reprezinte  un  risc  privind  sanatatea publica.

Aceste instructiuni tehnice au fost elaborate in scopul:

– implementarii prevederilor cuprinse in Capitolul III din Anexa II a Regulamentului  (CE) nr. 852/2004  privind igiena produselor alimentare, unde sunt stabilite  cerintele  generale   de  igiena ce trebuie respectate la nivelul obectivelor/incintelor temporare de tipul  targurilor/expozitilor   de  produse alimentare,  la nivelul  carora  se regasesc  standuri,  marchize,  spatii  etc,  unde  se prepare și se comercializeaza alimente direct catre consumatorul final;

– uniformizarii modului in care se realizeaza supravegherea și controlul sanitar veterinar pentru siguranta alimentelor, la nivelul targurilor/expozitiilor de produse alimentare, organizate periodic de catre autoritatile locale sau prin intermediul/initiativa  unor operatori din domeniul alimentar.

– stabilirii modalitatii prin care organizatorii targurilor/expozitiilor  de produse alimentare,  trebuie  sa notifice la directiile sanitare  veterinare  și pentru  siguranta alimentelor judetene asupra locatiei, activitatilor desfășurate, tipurilor de produse ce urmeaza  a  fi  comercializate,  perioadei  de  desfășurare  etc,  in  vederea  obtinerii acordului   scris  din  partea   serviciilor   sanitare   veterinare   și pentru siguranta alimentelor judetene.

 

 1. Baza legală:
 2. a) Legislatie comunitara:

– Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilora cerintelor generale ale legislatiei in domeniul   alimentelor,   de  infiintare   a  Autorității Europene   pentru   Siguranta Alimentară și de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei alimentelor;

– Regulamentul (CE) nr. 852/2004 care stabilește conditiile generale de igiena ale produselor alimentare;

– Regulamentul (CE) nr. 853/2004 care stabilește conditiile specifice de igiena pentru produsele alimentare de origine animala;

– Regulamentul  (CE) nr. 854/2004 care stabilește conditiile specifice pentru organizarea controalelor oficiale asupra produselor alimentare de origine animală destinate consumului uman;

– Regulamentul  (CE) nr. 882/2004 privind organizarea controalelor oficiale asupra  respectarii  legislatiei  privind  hrana  animalelor și produsele  alimentare și prevederi1e referitoare la sănătatea și bunăstarea animală;

– Regulamentul  (CE) nr. 1169/2011 privind informatiile care trebuie puse la dispozitia consumatorilor in cazul produselor alimentare.

 1. b) Legislatie nationala:

– Legea  145/2014  pentru stabilirea  unor masuri de reglementare  a pietelor pentru produsele din sectorul agricol, cu modificările și completările  ulterioare;

– Hotarare de Guvern nr. 348/2014 privind exercitarea comertului cu produse și servicii de piata in unele zone publice, cu modificările și completările  ulterioare;

–  Ordinul nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Președintelui ANSVSA, privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;

– Ordinul ministrului MADR nr. 724/2013 privind procedura de eliberare de catre MADR a atestatului de produse alimentare traditionale;

–  Ordinul  nr.  10/2008  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care stabilește procedura  pentru  marcarea și certificarea   sanitara  veterinara  a  carnii proaspete și marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman.

– Ordinul  nr. . 57/2010  privind procedura  de autorizare  sanitara veterinara  a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta și/sau distribuie produse de origine animala.

– Ordinului  34/2008 privind acordarea de derogari  unitatilor care realizeaza produse alimentare ce prezinta caracteristici traditionale de la cerintele mentionate in Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena  produselor  alimentare,  precum și de  stabilire  a procedurii  de  acordare  a derogarilor de inregistrare  sanitara veterinara  și   pentru  siguranta alimentelor  a unitatilor  in  care  se  realizeaza   produse   alimentare   ce  prezinta   caracteristici traditionale.

 

III. Definitii aplicabile

 1. a) Operator din domeniul alimentar – persoana  fizica sau juridica  care raspunde de indeplinirea cerintelor legislatiei alimentare in cadrul unitatii cu profil alimentar aflata sub controlul sau;
 2. b) Unitate din domeniul alimentar – orice unitate, indiferent daca are drept scop obtinerea de profit și indiferent daca este publica sau privata, care desfașoara oricare dintre activitățile legate de orice etapa de productie, prelucrare și distribuție a produselor alimentare;
 3. c) Targ/expoziție de produse alimentare – loc/zona/spatiu special amenajat, cu activitate temporara, prevazut  cu facilități și dotări corespunzatoare,  necesare desfașurarii  activitatii  de  preparare,  expunere/comercializare   a produselor  de origine animala/nonanimala, direct catre consumatorul final;
 4. d) Aviz temporar de  funcționare – documentul  oficial  emis de  directia sanitara  veterinara și pentru  siguranta  alimentelor  judeteana,  pe  raza  careia  se intentioneaza  a se organiza  evenimentul,  în vederea  desfașurarii  activitatilor  din cadrul targurilor/expozitiilor  de produse alimentare.

 

 1. Obligatiile organizatorilor  de targuri/expozitii  de  produse alimentare:

Organizatorul  targului, expozitiei de produse alimentare, are obligatia de a solicita în scris la directia sanitara veterinară și pentru siguranta alimentelor pe raza careia  se organizeaza  evenimentul,  obtinerea avizului  temporar  de functionare  a targurilor/expozitiilor  de produse alimentare, cu cel putin 15 zile lucratoare înainte de începerea desfașurarii evenimentului.

Pentru  obtinerea  avizului  temporar  de  functionare,  organizatorul  targului/expozitiei de produse alimentare trebuie sa depuna la directia sanitara veterinara pentru siguranta alimentelor pe raza careia se organizeaza evenimentul, urmatoarele documente:

 1. Cererea scrisa, semnata de reprezentantul legal al organizatorului, în care se precizeaza: ·

–  denumirea, adresa   sediului   social   al  organizatorului;   dupa  caz denumirea și adresa institutiei organizatoare;

– adresa unde se va desfașura targul, expozitia de produse alimentare;

– activitatile care se vor desfașura în targul, expozitia de produse alimentare (comercializare, preparare de alimente, servire, etc);

– tipurile/categoriile de produse supuse vanzarii cu amanuntul;

– perioada desfașurarii targului, expozitiei de produse alimentare, precum si orarul de functionare.

 1. O lista a operatorilor din domeniul alimentar (expozanti), în care sa fie precizate denumirile operatorilor, adresele punctelor de lucru, tipurile de produse comercializate, numerele de înregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru fiecare operator în parte, precum numele și datele de contact ale reprezentantilor acestora.
 2. O schita generala  cu  incinta/zonele/spatiile unde  expozantii  care comercializeaza/expun  alimente sunt amplasati în perimetrul targului/expozitiei  de produse alimentare.
 3. Copiile documentelor de inregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru siguranta alimentelor, emise de catre directiile sanitare veterinare judetene, copii dupa certificatele/atestatele de producator,  emise  de catre primariile  locale, dupa caz.

In cazul in care la nivelul targurilor/expozitiilor  de produse alimentare vor participa și producători  de produse alimentare traditionale,  pe langa documentele stabilite la punctele 1, 2, 3  și 4 vor fi necesare și copii dupa atestatele de- produse traditionale  eliberate  de  Ministerul  Agriculturii și Dezvoltarii   Rurale,  conform prevederilor Ordinului MADR nr. 724/2013.

Aceste documente pot fi depuse și prin intermediul mijloacelor de transmitere electronica  a datelor  (on-line,  internet)  la adresa  oficiala  de internet  apartinand directiei sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor judeteana pe raza căreia se organizeaza targul/expozitia de produse alimentare.

De asemenea,  in cazul in care la nivelul targurilor/expozitiilor  de produse alimentare, participă și operatori/producatori din alte State Membre ale U.E., este necesara  prezentarea  documentelor  oficiale  traduse in  limba romana  din care sa reiasa  ca  produsele  au  fost  obtinute  intr-o  unitate  supusa  controalelor  sanitare veterinare oficiale și că produsele alimentare se incadreaza in parametri de calitate și siguranta stabiliti de legislatia sanitara veterinara și pentru  siguranta alimentelor comunitara.

In aceasta  situatie,  operatorii/producatorii  din alte State Membre  ale U.E. trebuie sa dispuna masuri pentru ca informațiile care sunt cuprinse pe eticheta produselor, sa fie traduse in limba romana, pentru o informare corespunzatoare  a consumatorilor.

Pentru obtinerea  avizului temporar  de functionare  de catre organizatori,  in situatia in care everiimentele se vor desfășura in mod repetat pe parcursul unui an de zile calendaristic (lista expozantilor nu se va schimba), fara a interveni modificari in ceea ce privește locatia, activitatile specifice, precum și a listei cu participanti, se poate depune la directia sanitara veterinara                       și  pentru  siguranta alimentelor pe raza judetului unde se va organiza evenimentul, un singur set de documente, așa cum sunt stabilite la punctele 1, 2, 3 și 4.

Organizatorul  targului/expozitiei  de produse  alimentare,  trebuie sa dispuna masurile   pe  care  le  considera   necesare   pentru  ca  prepararea,   expunerea, comercializarea  produselor  alimentare  de  origine  animala  si  non-animala  sa  se realizeze  numai de catre persoane fizice / juridice  autorizate/înregistrate  sanitar veterinar și pentru  siguranta alimentelor pentru activitatile desfășurate la locul de obtinere a produselor alimentare, conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor in vigoare.

Organizatorul  targului/expozitiei  de produse  alimentare  are obligatia  de a asigura urmatoarele facilități și echipamente:

– incinte mobile și/sau temporare, unde sa se prepare, expună și comercializa alimente, astfel amplasate, concepute, construite și menținute in buna stare de igiena pentru a se evita riscul de contaminare, in special de catre animale și dăunători;

– grupuri sanitare functionale, precum și facilități de spălare și uscare/ștergere igienica a mainilor, atat pentru comercianti cât și pentru consumatori;

– mijloace și/sau spatii/containere adecvate pentru depozitarea și eliminarea, in bune conditii  de  igiena,   a  substantelor,  deșeurilor  periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide), inclusiv a deșeurilor menajere pentru a evita orice acumulare a acestora in zonele in care se regasesc alimentele;

– spații și echipamente  pentru depozitarea/expunerea  alimentelor, amplasate in locuri/zone care sa permita evitarea riscului .de contaminare;

– echipamente/instalatii  care au suprafata ce intra in contact cu produsele alimentare in buna stare de igiena, ușor de curatat  și, dupa caz, de dezinfectat;

– o sursa suficienta de apa potabila rece/caldă, dupa caz;

– o cantitate suficienta de gheata, care trebuie sa provina din apa potabila sa fie manipulate și depozitată in conditii adecvate pentru a nu reprezenta o sursa de contaminare a alimentelor, dupa caz;

– o sursa  corespunzatoare  de energie electrica,  dupa  caz, prin care sa se asigure functionarea corespunzatoare a agregatelor/vitrinelor frigorifice și care sa fie prevazute cu termometre de masurare a temperaturii;

– personal suficient pentru efectuarea operatiunilor de igienizare și curățenie, existenta mijloacelor adecvate de realizare a curățeniei, și după  caz, a dezinfectiei, atunci cand situatia o impune.

De asemenea, organizatorii targurilor/expozitiilor  de produse alimentare este necesar să notifice fara intarziere medicul veterinar oficial responsabil sau directia sanitara veterinară și pentru  siguranta alimentelor judeteana asupra oricarei situatii deosebite,  survenite in timpul desfășurarii evenimentului, respectiv suspiciuniunile/confirmarile privind existenta unor alimente care pot fi considerate un risc asupra sanatatii publice, in vederea asigurarii unui nivel ridicat de protectie a consumatorului.

Pentru o informare corespunzatoare a consumatorilor asupra posibilitatilor de sesizare a oricaror incalcari  a prevederilor  legislatiei sanitare veterinare și pentru siguranta  alimentelor,  organizatorii  targurilor/expozitiilor  de produse  alimentare, trebuie sa afișeze la intrarea in aceste locatii, in locuri vizibile și cu inscrisuri lizibile, datele  de contact  ale directiei  sanitare  veterinare și pentru  siguranta  alimentelor judeteana  responsabila  de  efectuarea  controalelor  oficiale  asupra  acestor  locatii, precum   și         schita  generala  cu  incinta/zonele/spatiile unde expozantii comercializeaza/expun  alimente conform punctului 3, precum și celelalte informatii relevante  așa  cum  sunt  stabilite  in  Ordinul  pre edintelui  ANSVSA  nr. 46/2010 privind  informarea  consumatorilor  in  legatura  cu  produsele/serviciile  supuse controlului  sanitar-veterinar și pentru  siguranta  alimentelor  care  sunt  puse  la dispozitia acestora de catre persoanele fizice/juridice.

 

 1. Obligatiile operatorilor din domeniu alimentar care prepara, expun si comercilizeaza alimente (expozanti):

Persoanele fizice/juridice care produc, expun și comercializează  produsele alimentare de origine animala si non-animala cu ocazia targurilor/expozitiilor  sau a altor asemenea evenimente publice au urmatoarele obligatii:

– sa respecte toate conditiile de igiena privind transportul produselor alimentare de origine animala si non-animala, respectiv transportul sa fie efectuat cu mijloace de  transport   autorizate   sau  inregistrate   sanitar   veterinar   si  pentru   siguranta alimentelor, curate și dezinfectate;

– sa asigure pastrarea produselor alimentare in conditii adecvate de temperature și umiditate și sa  aplice  toate  masurile  necesare  pentru  a  evita  contaminarea ulterioara a acestora;

– personalul care manipuleaza produsele alimentare va avea o stare de igiena corespunzatoare (halate, șorturi, bonete curate, etc.) și va detine asupra sa documente care sa ateste ca nu sufera sau nu este purtator a unei boli care poate fi transmisa prin alimente;

– personalul care manipuleaza produsele alimentare, trebuie sa fie instruit in materie de igiena alimentara corespunzator activitatilor desfașurate;

– sa aplice toate masurile necesare pentru a evita riscul contaminarii produselor alimentare si sa informeze directia sanitara veterinară și pentru siguranta alimentelor atunci cand constata ca produsele destinate vanzarii prezinta un rise pentru sanatatea umana;

– sa retraga produsul  alimentar de la comercializare  in cazul in care acesta reprezinta  un risc pentru sanatatea consumatorilor și să  dispuna masuri pentru ca acest produs sa fie distrus/neutralizat conform legislatiei in vigoare;

– sa poata demonstra in orice moment trasabilitatea produselor alimentare;

– sa prezinte la cererea autoritatilor competente toate documentele cu relevanta pentru siguranta alimentelor.

In cazul producatorilor agricoli, crescatorilor de animale, comercializarea produsele alimentare de origine animala se va face numai de producatorul respectiv sau de membrii familiei acestuia, in baza:

– documentelor  stabilite de legislatie din care sa rezulte starea de sanatate a persoanei care manipuleaza/comercializeaza produsele alimentare;

– fișei de sanatate a animalelor de la care au fost obtinute produsele primare de origine  animala,  din care sa rezulte starea de sanatate  a animalelor,  eliberata  de medicul  veterinar  oficial  din cadrul  circumscriptiei  sanitare  veterinare și pentru siguranta alimentelor;

– certificatului/atestatului    de  producator,   eliberat   de   primarie,   conform prevederilor legislatiei in vigoare;

– documentul  de inregistrare  sanitara veterinara  pentru  vanzarea directa de produse  primare și/sau vanzarea cu amanuntul de produse  a1imentare, e1iberat in conformitate cu prevederile Ordinului președinte1ui ANSVSA nr. 111/2008;

– pentru  produsele  traditionale  se  va  prezenta certificatul   de  atestare conform  caruia acestea  sunt inregistrate  la Ministerul  Agriculturii și Dezvoltarii Rura1e, precum și documentul de inregistrare eliberat in baza Ordinu1ui președintelui ANSVSA  nr. 34/2008 in cazu1 in care producatorii  beneficiaza  de derogari de la regulile de igiena, stabilite conform legis1atiei sanitare veterinare in vigoare.

 

 1. Cerinte aplicabile produselor alimentare:

– in cazul produselor alimentare obtinute de operatori din domeniul alimentar autorizati sanitar veterinar, acestea trebuie sa poarte inscriptionat pe etichetă marca de identificare conform modelului stabilit in conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 10/2008;

– in  cazul  produselor  alimentare  obtinute  de  micii  produciltori inregistrati sanitar veterinar, acestea trebuie sa poarte pe eticheta un dreptunghi  care contine inscriptia  „produs  in  unitate  de  tip  …..”  unde  se inscrie  tipul  unitatii,  conform prevederilor   Ordinul  președintelui   ANSVSA  nr.  111/2008,  cu  modificarile și completarile   ulterioare,   urmat  de  literele  „VA”  care  semnifica   „vanzarea   cu amanuntul”  indicativul  județului și numărul  de inregistrare  sanitara  veterinara și pentru siguranta alimentelor al unitatii sau producatorului;

–  sa  fie  ambalate/impachetate   corespunzator  in  aa  fel  incit  sa  se  evite contaminarea, iar materialele utilizate pentru impachetareambalare nu trebuie sa

fie surse de contaminare;

– sa fie identificate prin etichete care contin informatiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1169/2011 privind informatiile ce trebuie puse la dispozitia consumatorului in cazul produselor alimentare;

– sa fie protejate corespunzator  impotriva  contaminarii  pe durata maturarii,

transportuluia expunerii la vanzare catre consumatorul final (ex.: in recipiente din material plastic, pungi sau saci din plastic incolore, etc.);

– sa  fie  comercializate   catre  consumatorul   fmal  numai  in  ambalaje  de desfacere  corespunzatoare  de  unica  folosinta  (pungi  de  plastic  alimentar,  hartie cerata alimentara, recipiente din plastic, etc), sau alte tipuri de recipiente curatate igienizate corespunzator;

– pentru produsele primare de origine animala, obtinute de micii producatori inregistrati   sanitar   veterinar   conform   Ordinului   pre edintelui    ANSVSA   nr. 111/2008, trebuie sa fie disponibile informatii scrise din partea producatorului care sa contina  mentiuni  referitoare  la denumirea  produsului,  numele producatorului, locul producerii, data obtinerii, etc, putand fi utilizate metode diferite de etichetare, cum  ar fi: aplicarea  pe ambalajul  de transport  sau  de desfacere  a unor  etichete adezive, utilizarea de pungi imprimate, afișarea in momentul expunerii la vanzare pe toata perioada comercializarii a unor informatii inscrise pe tablite și/sau panouri aplicate/prezentate deasupra/in dreptul produsului prezentat;

– sa nu provina din arii/zone supuse unor unor restrictii sanitare veterinare din punct de vedere al evolutiei la animale a unor boli de mare difuzibilitate sau evolutiei unor boli zoonotice.

Produsele alimentare care fac obiectul prepararii, expuneriicomercializarii la nivelul targurilor/expozitilor  de produse alimentare, nu pot face sub nici o forma obiectul schimburilor intracomunitare, exportului catre tari terte sau livarii catre alte unitati  inregistrate/autorizate   sanitar  veterinar,  fiind  destinate  exclusiv consumatorului final.

 

VII. Eliberarea avizului  temporar de functionare:

In vederea  elibedirii  avizului  temporar  de functionare  pentru  organizatorii targului/expozitiei   de  produse  alimentare,  directia  sanitara  veterinara și pentru siguranta alimentelor judeteana, inregistreaza cererea depusa (în scris sau on-line) prin inspectorii autoritatii sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor, verifica atat  documentatia  depusa,  cat și dupa  caz,  la  fata  locului,  indeplinirea  tuturor conditiilor sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor.

In situatia in care, in urma verificarii documentatiei depuse de organizator, se constata   ca  sunt  indeplinite   cerintele  sanitare   veterinare pentru   siguranta alimentelor  pentru organizarea  targului/expozitiei  de produse  alimentare,  directia sanitara veterinara și pentru siguranta alimentelor judeteana, emite in cel mult 5 zile de la depunerea documentatiei, avizul temporar de functionare, conform modelului prevazut in anexa la prezentele instructiuni.

0 atentie deosebita va fi acordata de catre  directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, asupra aspectelor legate de impunerea unor  restrictii sanitare veterinare la nivelul unor arii/zone din punct de vedere al evolutiei  la animale a unor  boli de mare difuzibilitate sau evolutiei  unor  boli zoonotice,   caz   in   care   este   necesara    interzicerea  organizarii targurilor/expozitilor de produse alimentare in acele locatii,  precum  si interzicerea participarii la aceste  evenimente a  producatorilor ce provin  din arii/zone supuse restrictiilor.

 

VIII. Controale, masuri  si sanctiuni:

Toti operatorii din domeniul alimentar de pe raza de organizare  a targului/ expozitiei de produse alimentare sunt supuși  controlului sanitar veterinary și pentru siguranta  alimentelor   de  catre  directia  sanitara  veterinara și pentru   siguranta alimentelor judeteana.

In cazul în  care, la controalele efectuate de catre inspectorii din cadrul directiei sanitare  veterinare și pentru  siguranta  alimentelor  judeteana,  se constata  ca unii operatori nu respecta conditiile sanitare veterinare stabilite, aceștia trebuie sa aplice masuri in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare (pana la  interzicerea   comercializarii   alimentelor),   pe  care   le  vor   notifica   inclusiv organizatorului targului/expozitiei de alimente.

In situatia in care, cu ocazia controalelor  se identifica  deficiente  grave de functionare  datorita nerespectarii  legislatiei sanitare veterinare și pentru  siguranta alimentelor de catre organizator, inspectorii din cadrul directiei sanitare veterinare pentru siguranta alimentelor judeteana pot dispune urmatoarele masuri:

 1. sanctionarea contraventionala  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in vigoare a organizatorului targului/expozitiei de produse alimentare;
 2. suspendarea activitatii pana la remedierea deficientelor constatate;
 3. interzicerea desfășurarii activitatii pentru care nu sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor prevazute in legislatia nationala in vigoare și retragerea avizului temporar de functionare;
 4. retinerea oficială a  produselor  alimentare  de  origine  animala/non- animala;
 5. impunerea efectuarii  de   catre organizator      a unor masuri de curățare/igienizare a unor zone/arii restrânse sau chiar a întregului perimetru al târgului/expoziției de produse alimentare
 6. orice alta masura stabilita de legislatia in vigoare cu scopul de a elimina riscul prepararii, expunerii și comercializarii unor alimente care sa poata pune in pericol sanatatea publica, respectiv sa determine imbolnavirea consumatorilor.

În  urma  aparitiei oricarui caz de imbolnavire la om  prin  consumul de alimente achizitionate de la nivelul targului/expozitiei de produse alimentare, organizatorul evenimentului, trebuie sa dispuna in  regim  de  urgenta masuri pentru a interzice prepararea, expunerea si comercializarea de produse alimentare de catre expozantul sau  de catre grupul de expozanti implicati, cu informarea DSVSA judeteana.

 

 1. Dispozitii finale:

Pentru  eliberarea   avizului   temporar   de  functionare   in  conformitate   cu prevederile cuprinse la punctul VII, directia sanitara veterinară și pentru siguranta alimentelor judeteana nu percepe tarife sau alte taxe.

Activitatile de preparare, expunere și comercializare  a produselor alimentare la nivelul targului, expozitiei de produse alimentare se pot derula atat timp cat sunt indeplinite  conditiile  sanitare  veterinare și pentru  siguranta  alimentelor  conform cerintelor legislatiei in vigoare, pe intreaga perioada de desfășurare a evenimentului inscrisa in avizul temporar de functionare.

Organizatorii  targurilor,  expozitilor  de produse  alimentare  sunt  obligati  sa notifice  directiei  sanitare  veterinare și pentru  siguranta  alimentelor  judetene,  cu privire la orice modificare survenita in activitatile desrașurate.

Avizele temporare de functionare eliberate de directiile sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor judetene, sunt valabile numai pe perioada desfașurarii evenimentelor, dupa aceasta perioada pierzandu-și valabilitate.

In  functie  de  solicitarea  organizatorului  targului,  expozitiei  de  produse alimentare, avizele temporare de functionare pot fi ridicate de la directia sanitara veterinară și pentru  siguranta alimentelor judeteana, de catre solicitanti, sau pot fi comunicate   catre   aceștia   de  directia   sanitara   veterinara și pentru siguranta alimentelor utilizand sistemul electronic.

 

Comunicat de presă serbări