Organizare concurs/examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, anunţă organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici, în data de 15.12.2021 (proba scrisă), ora 10:30, la sediul său din Buzău, str. Horticolei nr. 58 bis, sala de şedinţe, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Funcţia publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior şi structura din care aceasta face parte este următoarea:

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional superior – funcție existentă în cadrul Biroului Autorizare, Inregistrare, TRACES si gestiunea activitatii de Import – Export.

 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarele de înscriere se vor depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad, respectiv de la data de 15.11.2021 și până la data de  06.12.2021 inclusiv,Compartiment Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

 

Examenul de promovare în gradul profesional constă în trei probe succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere: comisia de concurs selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă: redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul: se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă.

 

Selecția dosarelor de înscriere se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor 07.12 – 13.12.2021, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

 

Proba scrisă va avea loc la data de 15.12.2021, ora 10:30, la sediul instituţiei şi poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă, iar nerespectarea acestor dispoziţiilor atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

 

Proba interviu se va susţine doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data şi ora interviului se afişează odată cu rezultatele probei scrise.

Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de concurs/examen este de 50 puncte.

 

Punctajul final necesar pentru promovarea concursului/examenului este de minimim 100 puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe, prin afişare la locul desfăşurării concursului/examenului şi pe pagina de internet a DSVSA Buzău.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 

Atributii și responsabilități:

Obligaţiile privind activităţile de control oficial:

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelorîn urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A;
 11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate;
 12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.

 

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A., pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;
 2. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante;
 3. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare;
 4. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;
 5. verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 6. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;
 7. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;
 8. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale D.S.V.S.A..
 9. primeşte referatul aprobat de directorul executiv privind propunerea de suspendare/interzicere şi întocmeşte ordonanţa de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor;
 10. transmite spre aprobare către directorul executiv ordonanţele de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor şi răspunde de comunicarea ordonanţelor aprobate la operatorul în cauză, respectiv actualizarea catagrafiei;
 11. răspunde de comunicarea la Oficiul Registrului Comerţului şi altor instituţii, conform legislaţiei în vigoare, a ordonanţei de interzicere a activităţii, având în vedere respectarea termenului legal;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. creează, controlează şi gestionează pentru personalul din cadrul D.S.V.S.A., în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, conturile de acces în sistemele informatice sanitare veterinare ale D.S.V.S.A., fără a se limita la acestea, din S.N.I.I.A., LIMS, S.R.A.A.F., INTRANET, TRACES
 14. stabileşte în funcţie de domeniul specific de activitate al fiecărei structuri din cadrul D.S.V.S.A., nivelul de acces la informaţiile şi sistemul informatic pentru fiecare cont de utilizator în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului;
 15. analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale A.N.S.V.S.A., conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.;
 16. actualizează informaţiile cuprinse în pagina de Internet a D.S.V.S.A.
 17. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 18. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 19. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun.
 20. primeşte situaţiile privind gestionarea SNCU de la Serviciul/Biroul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală şi de la Biroul/Compartimentul Control Oficial Alimente de Origine Animală, centralizează şi răspunde de transmiterea către A.N.S.V.S.A. a rapoartelor specifice.
 21. organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile de comerţ intracomunitar, import şi export de produse alimentare, produse medicinale veterinare, animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hranei pentru animale şi SNCU.
 22. gestionează şi distribuie medicilor veterinari oficiali certificatele pentru comerţul intracomunitar, importul, exportul şi pentru circulaţia pe teritoriul României a animalelor vii, embrionilor, ovulelor, materialului seminal, alimentelor, hranei pentru animale şi SNCU, în conformitate cu modelele aprobate/agreate de A.N.S.V.S.A.;
 23. primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. direcţionează petițiile, în funcţie de domeniul la care face referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei, conform rezoluției/repartizării directorului executiv;
 25. transmite răspunsurile avizate de directorul executiv, primite din partea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei către petent, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 26. în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite, solicită, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii de la celelalte structuri din cadrul A.N.S.V.S.A., respectiv unităţi subordonate acesteia, în scopul formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari;
 27. colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în activitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi petiţiilor;
 28. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 29. întocmeşte, conform legislaţiei în vigoare, un raport semestrial privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor;
 30. asigură, în condiţiile legii, aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 31. asigură asistenţă şi instruire în administrarea paginilor web ale D.S.V.S.A.;
 32. realizează activităţi de evaluare a unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, la solicitarea directorului executiv;
 33. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 34. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 35. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Bibliografie / Tematică –

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanta urgenta 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
 7. Hotărârea nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;
 8. Ordinul 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 9. Ordinului 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor;
 10. ORDIN nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei
  sanitare veterinare pentru implementarea procesului de
  identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
  bovinelor;
 11. Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
 12. Ordinul 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 13. Ordinul 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare din 2014 privind condiţiile de organizare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 14. ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Tematică –
1. Constituţia României, republicată

 • Titlul I – Principii generale,
 • Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 • Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
 • Titlul I – Dispoziţii generale,
 • Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;

 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Cap.I – Principii şi definiţii;

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Cap.I – Dispoziţii generale,
 • Cap. II -Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

 

5. Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitar-veterinare
 • CAPITOLUL III: Atribuţii si competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat
 • CAPITOLUL IV: Obligaţiile medicilor veterinari
 • CAPITOLUL VII:Cerinţe sanitar-veterinare şi controale de sănătate pentru animale vii şi material germinativ de origine animală
 • CAPITOLUL VIII:Măsuri de protecţie şi de control al bolilor transmisibile ale animalelor
 • CAPITOLUL IX:Cerinţe sanitar-veterinare privind produsele si subprodusele de origine animală destinate consumului uman
 • CAPITOLUL X:Cerinţe sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind subprodusele de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deşeuri animale şi agenţi patogeni de origine animală
 • CAPITOLUL XI:Cerinţe sanitar-veterinare comune pentru protecţia sănătăţii publice
 • CAPITOLUL XII:Cerinţe sanitar-veterinare privind inspecţiile şi controalele sanitar-veterinare

 

6. Ordonanta urgenta 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Actul din 2020 Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

 

7. Hotărârea nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor din 23.12.2013

 • CAPITOLUL VI – Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

 

8. Ordinul 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Procedura din 2015 privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;

 • CAPITOLUL 5 – Responsabilitatile serviciului/biroului/compartimentului Evidenta Informatica, Control Administrativ din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene respectiv a municipiului Bucuresti.

 

9. Norma sanitara veterinara privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor –

 • CAPITOLUL III – Autorizarea sanitar – veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar – veterinar şi a mijloacelor de transport animale vii altele decât cele pentru distanţe de până la 65 km

 

10. Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor –

 • CAPITOLUL I – Prevederi generale

 

11. Norma sanitara veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală-

 • CAPITOLUL I  Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală

 

12.Norma sanitar-veterinara privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor-

 • CAPITOLUL II Prevederi generale referitoare la autorizarea, înregistrarea/înregistrarea specială sanitar – veterinară a unităților și a operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman

 

13.Norma sanitara veterinara din 2014 privind condiţiile de organizare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar-

 • CAPITOLUL IV – Depozitul farmaceutic veterinar

 

14. Norma sanitara veterinara privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor –

 • CAPITOLUL IV – Înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale.