Organizare examen/concurs de promovare în grad profesional în data de 06.12.2019

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău anunţă organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Probele stabilite pentru examen/concurs:

–     proba scrisă

–     proba de interviu

Condiţiile de desfăşurare a examenului/concursului:

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzau, str. Horticolei, nr. 58 bis şi conţine în mod obligatoriu:

–  adeverinţa eliberată de Compartimentul de Juridic și Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

– formularul de înscriere.

Data organizării examenului:

– proba scrisă: 06.12.2019 ora 10.00

Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Bibliografie:

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI     *** Republicată;
 2. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,partea a VI-a, titlul II – cap I și II;
 3. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar;
 4. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 67 din 26 octombrie 2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 187/2007  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;
 6.  Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora;
 7. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor;
 8. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane;
 9. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 63/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate / autorizate sanitar-veterinar;
 10. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre;

 

Atribuții pentru funcția publică de consilier, grad profesional principal, din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produse Medicinale Veterinare:

 

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi în domeniul punerii pe piaţă şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.
 2. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru hrana pentru animale, produse medicinale veterinare, a biocide şi alte produse de uz veterinar din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 3. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 4. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. cu privire la depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor ce conţin substanţe psihotrope, stupefiante şi a celor aflate sub control naţional, precum şi biocidelor şi altor produse de uz veterinar;
 5. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea hranei pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 6. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Naţional de Control Reziduuri şi al Planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 7. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 8. controlează activitatea unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. controlează activitatea de depozitare şi comercializare a hranei destinate animalelor de companie din pet-shop-uri şi cea a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 10. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a hranei pentru animale, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 11. controlează şi verifică punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 12. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 13. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă
 14. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Cifric de control oficial al hranei pentru animale, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 15. monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în urma administrării de produse medicinale veterinare, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 16. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control a unităţilor farmaceutice veterinare, unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară şi a unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A..
 17. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 18. realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private şi/sau sănătăţii animale în domeniul nutriţiei animale;
 19. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 20. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 21. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 22. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 23. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 24. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.