Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor încheiat la data de 25.10.2022, ora 12:00, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 avand ca obiect „concesionarea serviciilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru: Circumscripţia Sanitar-Veterinară Movila Banului

PROCES – VERBAL

al şedinţei de deschidere a ofertelor

  

Încheiat astăzi, 25.10.2022, ora 12:00,  cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 avand ca obiect „concesionarea serviciilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:  Circumscripţia Sanitar-Veterinară Movila Banului;

Procedura de atribuire: Procedură proprie

Cod CPV**: 85200000-1 Servicii veterinare (Rev. 2)

**CPV – nomenclatorul de referinţă în domeniul achizițiilor de referință.

Nr. anunţ de concesiune 22130/13.10.2022, publicat pe site-ul www.buzau.dsvsa.ro, în data 14.10.2022.

Nr. anunţ publicitar ADV1322372, publicat în SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro  în data 17.10.2022.

 

  1. Valoare estimată: 697.076,60 lei fără TVA.

Autoritatea contractantă a ales să organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor atunci când procedura de atribuire aplicată este: Procedură proprie

Comisia de evaluare nr. 2 numită prin Decizia nr. 59 din data 11.05.2022 a procedat astăzi, 25.10.2022, ora 12:00, la sediul DSVSA Buzău din Municipiul Buzău Județul Buzău, Str. Horticolei Nr 58 Bis, la deschiderea ofertelor depuse.

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate si imparţialitate, care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu:

PROCEDURA PROPRIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PREVĂZUTE LA ART. 15 ALIN. (2) DIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 42/2004 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SANITAR-VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.

– Ordinul președintelui ANSVSA nr.48/24.03.2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ ofertanților.

 

Președintele comisiei de evaluare informează că nu au fost solicitate clarificări  privind documentaţia de atribuire.

 

Contestații depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: Nu este cazul.

– Denumirea contestatarului:

– Motive:

– Decizie/Decizii:

 

Operatorii economici au depus oferte astfel:

Nr. Crt Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC SEBI COM SRL 22780/25.10.2022, ORA 09:12

 

La şedinţa de deschidere participă ofertanţii și/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum urmează:

Nr. Crt Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC SEBI COM SRL  

 

Se trece la deschiderea ofertelor.

Se consemnează integritatea plicurilor care conțin ofertele. Toate plicurile ofertanților sunt întregi, intacte, sigilate.

 

    Se consemnează garanțiile de participare.

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC SEBI COM SRL Ordin de plata nr. 31/17.10.2022 6.970,77

 

În cadrul ședinței de deschidere, din lipsa garanției de participare au fost respinși următorii operatori economici: Nu este cazul.

 

În continuare, se citesc elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC SEBI COM SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare) DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–              Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz; Nu este cazul
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să analizeze în detaliu ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanţilor și publicat site-ul propriu al autorității contractante.