Punctajul si rezultatul probei de interviu la concursul organizat in data de 21.12.2018 (proba scrisa) si in data de 28.12.2018 proba de interviu, in vederea ocuparii prin concurs a posului vacant de natura contractuala de sofer, treapta profesionala I, pe perioada determinata, din cadrul D.S.V.S.A. Buzau

Functia contractuala pentru care se organizeaza concurs: sofer, treapta profesionala I, perioada determinata, post existent in statul de functii intocmit conform O.G. nr. 42/2004  

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu Admis/Respins
1. Matei Marius 76,66 Admis
2. Pavel Claudiu Ionut 63,33 Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul -Cadru din 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.