Suspendarea parțială a Ordinului 79 din 2018

În conformitate cu decizia civilă nr. 1851/14.05.2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 8177/2/2018, a fost admis recursul declarat de recurentul-reclamant Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Precizăm că, înalta Curte de Casație și Justiție din România a dispus suspendarea executării Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 79/21.06.2018 „pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014”, în ceea ce privește prevederile art. 1 pct. 2, pct. 4, pct. 6, pct. 8, pct. 9, pct. 15, pct. 21, pct. 23 și pct. 29, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare.

Având în vedere cele de mai sus, se suspendă aplicabilitatea următoarelor prevederi:

 • 2. – „x) magazin/vânzător online – persoană juridică sau fizică autorizată care, în cadrul activității sale, comercializează electronic, cu amănuntul, produse medicinale veterinare, prin intermediul unui website.”
 • 4. – „(4) Magazinul/Vânzătorul online are obligația să notifice direcția sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor în a cărei rază teritorială se află sediul social al acestuia despre intenția de a plasa pe piața online produsele medicinale veterinare prevăzute la alin. (3), cu precizarea datelor de contact ale unităților farmaceutice veterinare autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, furnizoare de produse; ori de câte ori apar modificări ale denumirii site-urilor și/sau ale furnizorilor de produse medicinale veterinare, acestea trebuie notificate direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; modelul de notificare este prevăzut în anexa nr. 31.

(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) trebuie să fie însoțită de o copie a contractului cu unitatea farmaceutică veterinară furnizoare de produse medicinale veterinare.

(6) O copie a notificării prevăzute la alin. (4) trebuie transmisă și unității farmaceutice veterinare furnizoare de produse medicinale veterinare.

(7) Copia contractului prevăzut la alin. (5) nu este necesară în situația când comercializarea online a produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (3) se realizează de către o unitate farmaceutică veterinară autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar.

(8) Din considerente ce țin de siguranța și de calitatea produselor medicinale veterinare, depozitarea și transportul acestora până la beneficiar se realizează numai de către unitățile farmaceutice veterinare, autorizate /înregistrate sanitar- veterinar, furnizoare de produse medicinale veterinare.

(9) Vânzarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (3) prin intermediul unui magazin/vânzător online se realizează numai dacă sunt întrunite următoarele condiții:

 1. cererea/comanda produsului medicinal veterinar este însoțită de o imagine scanată a prescripției medicale eliberate de un medic veterinar;
 2. imaginea scanată a prescripției medicale trebuie să permită identificarea cu ușurință a numelui medicului veterinar care a eliberat-o, precum și a codului unic de identificare al acestuia;
 3. comanda este însoțită de detalii privind: numele și prenumele cumpărătorului; adresa cumpărătorului; numele, adresa și numărul de telefon ale medicului veterinar de liberă practică care a eliberat prescripția, în vederea confirmării autenticității prescripției medicale.

(10) Responsabilitatea controlului oficial al magazinelor/vânzătorilor online privind respectarea prevederilor legale referitoare la circulația produselor medicinale veterinare, inclusiv deținerea unei evidențe a acestor magazine/vânzători online, revine direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe a cărei raza teritorială funcționează.”

 • 6. – „(2) Activitatea din cadrul farmaciei veterinare se desfășoară sub coordonarea și responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică.”
 • 8. – „l) coordonează, verifică și evaluează activitatea personalului prevăzut la art. 11 lit. b), unde este cazul;”
 • 9. – „Art. 14 – Personalul prevăzut la art. 11 lit. b) își desfășoară activitatea în farmacia veterinară numai sub coordonarea și responsabilitatea medicului veterinar și trebuie să cunoască legislația sanitară veterinară din domeniul farmaceutic veterinar.”
 • 15. – „(4) Activitatea din cadrul punctului farmaceutic veterinar se desfășoară în coordonarea și în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică.

(5) Medicul veterinar prevăzut la alin. (1) lit. a) are următoarele responsabilități:

 1. efectuează/dispune recepția calitativă și cantitativă a produselor medicinale veterinare și a altor produse de uz veterinar, la primirea acestora în punctul farmaceutic veterinar;
 2. se asigură că evidențele privind intrările și ieșirile de produse medicinale veterinare sunt ținute la zi, astfel încât să poată fi realizată trasabilitatea produselor livrate;
 3. informează furnizorul produsului medicinal veterinar incriminat despre reacțiile adverse apărute la animale în urma administrării produsului medicinal veterinar respectiv;
 4. cunoaște legislația sanitar-veterinară în vigoare, în special pe cea referitoare la produsele medicinale veterinare, și se informează permanent cu privire la noutățile terapeutice și de farmacovigilență la nivel național și internațional;
 5. coordonează, verifică și evaluează activitatea personalului prevăzut la alin. (1) lit. b), unde este cazul;
 6. verifică asigurarea condițiilor de păstrare a produselor medicinale veterinare conform specificațiilor din prospect.”
 • 21. – „k) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societății este deținută de un medic veterinar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
 • 23. – „h) copia certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, în cazul în care o cotă din capitalul social al societății este deținută de un medic veterinar, în condițiile prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
 • 29. -‘‘După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.”