DECIZIE DE ANULARE A PROCEDURII de atribuire a contractelor de concesiune de servicii prevăzute la art 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru: Lot nr. 39 – Circumscripția Sanitar-Veterinară Săpoca; Valoare estimată: 683.904,00 lei fără TVA

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 29 din data 31.01.2022,

AVÂND ÎN VEDERE:

  • Prevederile Procedurii proprii de achiziție publică de servicii prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale.
  • Prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 48/24.03.2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ ofertanților.
  • Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • Raportul procedurii nr. 9195 din data 21.04.2022.

 

DECIDE:

 Art. 1. Se anulează procedura de atribuire pentru Lot nr. 39 – Circumscripția Sanitar-Veterinară Săpoca; Valoare estimată: 683.904,00 lei fără TVA, deoarece comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire și modalitatea de reluare a acesteia

  1. Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
  2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“

Art. 2. Prezenta decizie se publică pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la adoptarea sa.

Art. 3. Prezenta decizie se comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data prezentei.

 

Justificarea anulării procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de servicii prevăzute la art 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru: Lot nr. 9 – Circumscripția Sanitar-Veterinară Săpoca; Valoare estimată: 683.904,00 lei fără TVA

 

Motivele anulării:

 – comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire și modalitatea de reluare a acesteia

  1. Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
  2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“